2022 *** ***

 28 .   ) 2023 Ǩ 2021 2022 .
2021 --- https://radiodon.ru/news/409-itogi-sorevnovaniy-2021-goda-ro-srr-po-rostovskoy-oblasti-prizy-i-nagrady-.html
*****************************************************************

                          *2022 .*


** ** -- 29.01.2022

- - SOSB 
1 -- R7MU ( + )
2 -- R6L ( + )
3 -- UB6LSM ( + )
4 -- RN6LCJ ( )
5 -- UA6LCT ( )

- - SOB 
1 -- R7LP   ( + )
2 -- RX6LEC (+ )
3 -- RN6LIW ( + )

- -
1 -- RY6LAE . -  ( + )
- ,   
-
-
2 -- RC6M  . ( + )
-
-
-
3 -- RK6LXT .   ( + )
-
-
-

SWL -
1   R6L-064 (+ )
2   R6L-063   (+)
3   R6L-065 (+)
4   R6L-066 (+)

++++++++++++++++++


++ *** *** 13.05.2022

- == -1
1 -- RV7M ( + + )
2 -- R6LIW  
( + + )
3 -- RV6LML   ( + + )

- -1
1 -- R7NV - . ( + )
2 -- R6M - .  
( + )
3 -- RK6LZE - .  
( + )


++++++++++++++++++

++ *** *** 03.12.2022

-  
1 -- R6LIW   
( + + )
2 -- R7MT  
( + + )
3 -- RM7M  
( + + )

- -1
1 -- R6LII   
( + + )
2 -- UA6MA  
( + + )
3 -- RV6LML  
( + + )

- -
1 -- R6M - .  
( + )
2 -- RK6LZE - .  
( + )
3 -- RD6LR - WHRC .  
( + )


++++++++++++++++++++++

**** - (4 + )****
 
+ 1 --- *** *** 22.02.2022

- SOSB 

1 -- R7LP  
()
2 -- R6LII  
()
3 -- UA6MA  ()
4 -- R6LABB   ()
5 -- RN6LCJ    ()
+++
- SOMB 
1 -- RN6LIW  
()
2 -- UA6LCT  
()
3 -- RU6L  ()
+++
- MOSB
1 -- 
R6M -    .  ()
2 -- 
RK6LZE - .  ()
3 -- 
RK6LXT      .  ()
+++
SWL -  
1. R6L-067    ()
2. R6L-063    ()
3. R6L-064    ()
4. R6L-066    ()
5. R6L-065    ()
=======================================

+ 2 --- *** *** 7.05.2022

- SOSB 
1 -- RU6L     ()
2 -- R7MU    
()
3 -- UA6MA  ()
4 -- RN6LIW ()
5 -- UB6LSM  ()
6 -- R6LABB   ()
+++
- SOMB 
1 -- R6LCM  
()
2 -- R6LII   
()
3 -- R6LIW  
()
+++
- MOMB
1 -- RK6LZE  .  ()
2 -- RC6M  
  .   ()
3/1 -- UA6M .  
()
3/2 -- RK6LXT 
  . ()
+++
SWL --
1   R6L-067 ()  
2   R6L-071 ()
3   R6L-068 ()
4   R6L-066 ()
========================================

+ 3 --- *** *** 24.09.2022

- SOSB
1 -- RU6L  ()
2 -- R6LABB   ()
3 -- R6LII   
()
4 -- UA6MA ()
5 -- RM6LW  ()
6 -- UA6LNS  ()
7 -- RN6LCJ    () 
+++
- SOB 
1 -- R6LIW  ()
2 -- RN6LIW  ()
3 -- UA6LCT  
()
+++
- MOB
1 -- RY6LAE    .   ()
2 -- RK6LZE 
.  ()
3 -- UA6M   
.  ()
+++
SWL --
1. R6L-086 ()
2. R6L-050 SWL 37 ()
3. R6L-071   ()
4. R6L-067   ()
5. R6L-068   ()
6. R6L-066 
 ()
==========================================

+ 4 --- *** *** 26.11.2022

- SOSB
1 -- RU6L  ()
2 -- R6L   
()
3 -- R6LII  
()
4 -- UA6MA ()
+++
- SOMB
1 -- R6LIW ()
2 -- RN6LIW ()
3 -- UA6LCT   ()
+++
- MOB
1 -- RC6M   
.   ()
2 -- RK6LZE  .  ()
3 -- RY6LAE    .  ()
4 -- UA6M   
. ()
+++

SWL --
1. R6L-073  SWL 92 ()
2. R6L-050  SWL 37 ()
3. R6L-071    ()
4. R6L-074  ()
=============================================
**********************************************************
=====  -- ****** 1-4 2022

- SOSB
1 -- 
RU6L  ( + + )
2 -- R6L  ( + + )
3/1 -- UA6MA ( + + )
3/2 -- 
R6LII  ( + + )
+++
- SOMB
1 -- 
R6LIW  ( + + )
2 -- 
RN6LIW ( + + )
3 -- 
UA6LCT  ( + + )
+++
- MOMB
1 -- 
RK6LZE  .  ( + )
2 -- 
RC6M    .  ( + )
3/1 -- UA6M .  ( + )
3/2 -- RY6LAE    .  ( + )
+++

SWL -
1 -- R6L-067  (+ )
2 -- R6L-071    (+)
3 -- R6L-050 SWL 37 (+)

=============================================

Ĩ   2023 .
!
Ǩ Ҩ !

2023 .
========
+++++++++++++++ +++++++++++++

  == -- .. (RC6L, RC6M-club call).
  • : 1166
  • : 27-02-2023, 22:30
  • : RC6L

:

fellow


, , .